privacyverklaring

Privacy statement Verstappen Financieel Advies

Verstappen Financieel Advies, gevestigd aan Peelweg 3 5813 AD Ysselsteyn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

M  06 285 793 33
E   info@verstappenfinancieeladvies.nl
W www.verstappenfinancieeladvies.nl
A  Peelweg 3, 5813 AD Ysselsteyn

Peter Verstappen is de eigenaar van Verstappen Financieel Advies. Hij is te bereiken via info@verstappenfinancieeladvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Verstappen Financieel Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Soort gegevens Wat voor een gegevens kunnen dit zijn? Voorbeelden gebruik van deze gegevens door Verstappen Financieel Advies
Gegevens over wie u bent. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens die op uw identiteitsbewijs staan. Voor identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met u op te nemen.
Gegevens m.b.t. overeen- komsten. Gegevens over uw financiële situatie, over de producten die u heeft, uw risicoprofiel als u belegt. Om te beoordelen of een product bij u past. Voor het opstellen van een financiële planning of om u financieel advies te geven.
Gegevens die we van andere partijen ontvangen. Gegevens van de Kamer van Koophandel We gebruiken deze gegevens om u juist en passend te kunnen adviseren.
Gegevens die we met andere partijen delen. Gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij. Of als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. U kunt ons vragen om bepaalde gegevens te delen met een derde.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Verstappen Financieel Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Om een relatie en overeenkomst met u te kunnen aangaan
– Om overeenkomsten uit te kunnen voeren
– Voor relatiebeheer, promotie en marketingdoeleinden
– Om u te kunnen voorzien van een passende advisering
– Verstappen Financieel Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

Verstappen Financieel Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Verstappen Financieel Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar na einde van de overeenkomst of uw relatie met Verstappen Financieel Advies. Dit doen we zodat u na beëindiging van de relatie nog 3 jaar de mogelijkheid hebt om uw dossier bij Verstappen Financieel Advies op te vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verstappen Financieel Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Verstappen Financieel Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verstappen Financieel Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verstappenfinancieeladvies.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Verstappen Financieel Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verstappen Financieel Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@verstappenfinancieeladvies.nl

Download deze Privacy statement