Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

–        Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in opdracht van wie Opdrachtnemer op grond van een (schriftelijke) overeenkomst diensten verricht.

–        Opdrachtnemer: Verstappen Financieel Advies gevestigd te (Peelweg 3 5813 AD te Ysselsteyn(L)), die voor Opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer.

2.2. De toepasselijkheid van alternatieve algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

2.4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3 – Gegevens en informatie

3.1. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht.

3.2. Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens, informatie en tussentijdse betalingen, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt c.q. verzorgd. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.

3.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht een verandering in de prijs aan te brengen.

3.4. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.5. De Opdrachtgever zal alle informatie, die de Opdrachtnemer nodig acht voor een goede uitvoering van de in artikel 2 genoemde werkzaamheden, verstrekken. Daarnaast zal hij de Opdrachtnemer ook ongevraagd van informatie voorzien, zulks in alle gevallen waar dit voor de uitvoering van de opdracht door de Opdrachtnemer wenselijk of noodzakelijk is.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen dan wel dat de opdrachtbevestiging mondeling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is bevestigd. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.

4.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd dan wel voor bepaalde werkzaamheden is aangegaan.

 

Artikel 5 – Werkzaamheden

5.1.   Opdrachtnemer zal zich gedragen als een goed Opdrachtnemer bij de uitvoering van de door de Opdrachtgever aan hem verleende opdracht(en). Op Opdrachtnemer rust een inspanningsverbintenis.

 

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

6.1   Aan de Opdrachtnemer komen de auteursrechten toe op de in het kader van de opdracht vervaardigde adviezen, systemen en overige werken.
6.2   Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de werken, waarop de auteursrechten van de Opdrachtnemer rusten te exploiteren, te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.
Artikel 7 – Geheimhouding

7.1.   Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

7.2   Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een (door Opdrachtgever aangespannen of geïnitieerde) tucht- , civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn voor zijn eigen verdediging in de procedure.
Artikel 8 – Honorarium

8.1. Het honorarium van Opdrachtnemer wordt berekend volgens de gebruikte (uur) tarieven van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

8.2. Het honorarium van Opdrachtnemer wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht, tenzij anders overeengekomen. De verschuldigdheid is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 9 – Betaling

9.1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro’s te geschieden door storting of overmaking op de(voorschot)factuur aangegeven bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2. Indien Opdrachtgever het factuurbedrag niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn volledig heeft voldaan is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim; alsdan is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag rente verschuldigd, gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke (handels)rente, vermeerderd met 2%, waarbij telkens na afloop van de maand het bedrag waarover de rente wordt berekend, wordt vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

9.3. Opdrachtgever is tevens aan Opdrachtnemer verschuldigd alle kosten verbonden aan de incasso van een niet (volledig) betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten; deze kosten worden vastgesteld op 15% van het opeisbare bedrag in hoofdsom, met een minimum van € 150,00. Als Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient Opdrachtgever ook die aan Opdrachtnemer te vergoeden.

9.4.   Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 10 – Reclames

10.1 Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
10.2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
10.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

 

Artikel 11 – Inschakeling derden

11.1. Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen door Opdrachtnemer derden worden ingeschakeld. De kosten van inschakeling van derden worden aan Opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven. Deze kosten worden tevoren met Opdrachtgever besproken.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1     Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van een door deze gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, zal iedere aansprakelijkheid zijn beperkt tot het in totaal bij de desbetreffende opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

12.2   Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien Opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

12.3   Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade daadwerkelijk op deze kan worden verhaald.

12.4   Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

12.5   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vermogensschade of andere schade die Opdrachtgever lijdt, voortvloeiend uit de adviezen van Derden.

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1.   Indien Opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

13.2. Onder overmacht van Opdrachtnemer wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of niet economisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, waaronder onder meer worden begrepen staking, uitsluiting, brand, niet of niet tijdige levering door de door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook, oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen en andere calamiteiten, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 14 – Conversie

14.1. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Artikel 15 – Verval van recht

15.1. Na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies c.q. planning, vervalt ieder recht van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 16 – Rechts- en forumkeuze

16.1   Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2   Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een geschil zou ontstaan, trachten partijen eerst om dit geschil in goed overleg op te lossen. Pas indien dit niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtgever woonplaats heeft.